Regulamin i pytania

Klient- Najważniejsza osoba w firmie która zawiera transakcję drogą elektroniczną z
firmą KAWA CZY HERBATA GRZEGORZ SIEROŃ
2. Konsument – Podmiot zawierający transakcje
3. Regulamin – niniejszy regulamin
4. Rejestracja – Oznacza dokonaną czynność w celu ułatwieniu wysyłki poprzez podanie
niezbędnych danych adresowych.
5. Sprzedawca – Firma KAWA CZY HERBATA GRZEGORZ SIEROŃ wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 8171070572. Regon:
690403597. ADRES E MAIL pankawasklep@gmail.com
6. Strona internetowa sklepu www.pankawa.com – Pod tym adresem firma KAWA CZY HERBATA GRZEGORZ SIEROŃ prowadzi swoją sprzedaż
7. Towar – Produkt przedstawiony za pośrednictwem sklepu internetowego będący
przedmiotem umowy sprzedaży.
8. Umowa sprzedaży – Jest to zawarcie umowy na odległość pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem na zasadach podanych w regulaminie.
9. Dostawca- Firma współpracująca z marką KAWA CZY HERBATA GRZEGORZ SIEROŃ w
celu dostarczania produktów naszym klientom
10. Dostawa – Czynność faktyczna określająca dostarczenie towaru zgodnego z
zamówieniem przez sprzedawcę do klienta.
11. Dni pracy – Oznacza czas pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach pn. – pt. 9 – 17.

Umowy sprzedaży1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez
Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:A. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
B. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość
żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po
skompletowaniu całego zamówienia.
4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej (Chyba, że klient będzie chciał zapłacić za transport poza Unię Europejską).

 Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży (jeżeli produkt nie został rozpakowany) bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Czas Klienta na rozpatrzenie decyzji o zwrocie produktu następuję od dostarczenia produktu konsumentowi w terminie 14 dni roboczych.
3. Umowy, zawierające wiele produktów, które są dostarczane osobno, świadczy, że klient
będzie mógł odstąpić od umowy do 14 dniach roboczych od przyjęcia ostatniej części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie powinno zostać wysłane za pomocą poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail pankawasklep@gmail.com

 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
reklamacji.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza
reklamacyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
4. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
5. Wszystkie Reklamacje będą zawsze po stronie klientów!

Zasady składania ZamówieniaW celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie. Wymagania techniczne Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików ,,cookies” Informacje ogólne 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po
założeniu Konta zgodnie z postanowieniami albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w PLN (ZŁ) i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT). Postanowienia końcowe 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.